د فوټبال جدول فابریکه - د چین فوټبال جدول جوړونکي ، عرضه کونکي